top of page

Set Up Handlebar and Gauge Temp

ลูกค้าวันนี้ไม่ใช่คนอื่นไกล น้องชายสุดที่รักของผมเอง อุดหนุนแฮนด์จับโช็คงาน CNC ขนาด 41" และเกจ์วัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง JMP ใส่กับลูกชายสุดรัก Bonneville SE สุดขนาดไหนติดตามกันได้ครับ

IMG_4062.jpg
IMG_4073.jpg

IMG_4072.jpg

IMG_4086.jpg

IMG_4091.jpg

IMG_4083.jpg

IMG_4078.jpg

IMG_4064.jpg

IMG_4063.jpg

IMG_4066.jpg

IMG_4071.jpg

IMG_4067.jpg

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page